کرمانشاه به مقام قهرمانی مسابقات گرامیداشت روز دانش آموز رسید12 ابانماه 1391

کرمانشاه به مقام قهرمانی مسابقات گرامیداشت روز دانش آموز رسید
نتایج مسابقات دور اول
ستارگان41 البرز0
کرمانشاه50 البرز0
کرمانشاه31 ستارگان 5
نتایج مسابقات دور دوم
ستارگان32 البرز0
کرمانشاه 50 لبرز0
کرمانشاه17 ستارگان0