اولین دوره راگبی ساحلی



مسابقت راگبی ساحلی کیش 1391
اوتانای فرس مقام اول
گیلان مقام دوم
تاید واتر هرمزگان مقام سوم
البرز ورزشی تهران مقام چهارم
نتایج کلی مسابقات راگبی ساحلی (5 نفره)
1- گیلان – فارس 0-6
2- هرمزگان – شهر باران 7-0
3- زنجان – کرمان (1) 3-0
4- البرز – لرستان 4-0
5- فارس – کرمان (2) 7-0
6- هرمزگان – البرز 5-2
7- گیلان – زنجان 7-0
8- کرمان (1) – کرمان (2) 2-9
9- شهرباران – لرستان 3 -2
10- فارس – کرمان (1) 10-1
11- هرمزگان – لرستان 7-2
12- گیلان – کرمان (2) 5-4
13- شهرباران – البرز ورزشی 2-6
14- فارس – زنجان 6-0
15- گیلان – کرمان (1) 6-3
16- زنجان – کرمان (2) 2-7
نیمه نهایی :
1- فارس – البرز 7-1
2- هرمزگان – گیلان 4-7
رده بندی :
1- البرز – هرمزگان 2-3
فینال :
1- فارس – گیلان 8-2