نتایج کلی‌ لیگ یک بانوان اصفهان ۹۲
۱)کرمان مقام اول

۲)خراسان رضوی مقام دوم

۳)ستارگان ب تهران مقام سوم

۴)شهردای اندیشه مقام چهارم

۵) البرز

۶)اصفهان

۷)باران گیلان

۸)شهردای رشت