لیگ دسته یک میزبان خراسان رضوی 1392

لیگ دسته یک میزبان خراسان رضوی 1392
خراسان رضوی مقام اول صعود به لیگ برتر
شهرداری رشت مقام دوم
کنگره 60 مقام سوم
سهند تبریز مقام چهارم سقوط به لیگ دو