لیگ بر تر میزبان شهرداری تبریز1392لیگ بر تر میزبان شهرداری تبریز1392
پسران شیراز مقام اول
ستارگان تهران مقام دوم
شهرداری تبریز مقام سوم
خورستان مقام چهارم و سقوط به لیگ یک