لیک برتر یانوان 1393مقام اول شورای اسلامی شهر کرمانشاه

مقام دوم cn club(تهران)

مقام سوم بام ایران (خراسان رضوی)

مقام چهارم خراسان رضوی

مقام پنجم خوزستان