لیگ یک 15 نفره اهواز 1393مقام اول کنگره 60
مقام دوم خوزستان
مقام سوم باران گیلان
مقام چهارم شهرداری رشت