مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور دختران 1391مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور دختران 1393
نینوای خراسان رضوی مقام اول
شیرینی محفل نو البرز مقام دوم
پدیده تهران مفام سوم
شهرداری جعفر آباد مغان اردبیل مقام چهارم
هامون رایزه (نوکنده) گلستان مقام پنجم