سومین دوره مسا بقات تگ راگبی کشور 1393سومین دوره مسا بقات تگ راگبی کشور 1393
منتظران آذربایجان مقام اول
پسران شیراز مقام دوم
cnclubتهران مفام سوم