اوتاتا فارس قهرمان مسابقات صلح و دوستی ساحلی کیش 1393تیمهای شرکت کننده
اوتانا فارس – پسران شیراز- هرمزگان – شهرداری زرند کرمان- خلیج فارس – کرمان- پاسارگارد کیش – زنجان – شهرداری کرج
او تانا فارس – مقام اول
پاسارگارد کیش – مقام دوم
پسران شیراز- مقام سوم