لیگ دسته یک بانوان سال 1393

مقام اول کرمانشاه
مقام دوم cn کلاب
مقام سوم بام ایرات خراسان رضوی