اعضا هيئت رئيسه


نام و نام خانوادگي: یعقوب ناظری
سمت:   هیئت رئیسه


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: حامد اکرمی
سمت:   دبیر انجمن


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: حسن  میرزاآقابیک
سمت:   رئیس انجمن راگبی ج اا


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: ناهید بیارجمندی
سمت:   مسئول توسعه


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: آتوسا میر هادی
سمت:   مشاور عالی بانوان


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: زهره  طالبی
سمت:   نایب رئیس بانوان


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: میر مهدی حسینی
سمت:   هیئت رئیسه


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: مجید کنجکاو
سمت:   هیات رئیسه


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: علیرضا فضل الله اعرابی
سمت:   کارشناس خبره


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: فرزاد ایرانمنش
سمت:   هیات رئیسه


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: مجید سلامی
سمت:   هیات رئیسه


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: کاوه صدقی
سمت:   هیات رئیسه


كليك كنيد...


All Page : 1

This Page: 1

صفحه نخست

1  

صفحه آخر