كميته هاي ستادي و اجرايي

نام و نام خانوادگي: حسن میرزاآقابیک
سمت:   ریاست انجمن


كليك كنيد...

نام و نام خانوادگي: محمد نهر کارون
سمت:   منطقه آزاد اروند


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: نگار  جهانی
سمت:   آموزش


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: میثم معززی
سمت:   کمیته ساحلی


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: آرمین صالحی
سمت:   روابط بین الملل


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: سارا چشمی
سمت:   نایب رئیس


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: حامد اکرمی
سمت:   دبیرکل


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: مهدی  جمشیدیان
سمت:   روابط عمومی


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: خشایار ثابتی
سمت:   پزشکی ورزشی


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: امید ایرانشاهی
سمت:   مشاور انجمن


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: مونا سمیع نیا
سمت:   مسئول مسابقات بانوان


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: علیرضا فضل الله اعرابی
سمت:   داوران اقایان


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: سودابه کشتکار
سمت:   داوران بانوان


كليك كنيد...


نام و نام خانوادگي: ناهید بیارجمندی
سمت:   توسعه


كليك كنيد...


All Page : 1

This Page: 1

صفحه نخست

1  

صفحه آخر