مسابقات تگ راگبی دختران زیر16 سال جام رمضان آراکس در روز راگبی المپیک ،